Committee

ORGANIZING COMMITTEE
Chair
Takahiro Kozawa (Osaka Univ.)
Vice Chair
Toshiyuki Tsuchiya (Kyoto Univ.)
Members
Jinho Ahn (Hanyang Univ.)
Seiji Akita (Osaka Pref. Univ.)
Koji Asakawa (KIOXIA)
Tanemasa Asano (Kyushu Univ.)
Hisanobu Azuma (Canon)
Hiroshi Arimoto (AIST)
Koji Ishibashi (RIKEN)
Toshiro Itani (Osaka Univ.)
Takanori Ichiki (Univ. of Tokyo)
Shinji Okazaki (Alitecs)
Yukinori Ochiai (Univ. of Tokyo)
Yukinori Ono (Shizuoka Univ.)
Seiya Kasai (Hokkaido Univ.)
Eun Kyu Kim (Hanyang Univ.)
Youngmin Kim (Donkook Univ.)
Atsushi Kohno (Fukuoka Univ.)
Hidetoshi Kotera (RIKEN)
Daiyu Kondo (Fujitsu Labs.)
Masaru Kurihara (Hitachi)
Shintaro Sato (Fujitsu Labs.)
Takashi Sato (KIOXIA)
Motofumi Suzuki (Kyoto Univ.)
Toyohiro Chikyow (NIMS)
Masao Nagase (Tokushima Univ.)
Seiji Nagahara (Tokyo Electron)
Katsuhiko Nishiguchi (NTT)
Yoshihiko Hirai (Osaka Pref. Univ.)
Kazuaki Furukawa (Meisei Univ.)
Toshiyuki Horiuchi (Tokyo Denki Univ.)
Takashi Meguro (Tokyo Univ. of Sci.)
Hiroshi Yamaguchi (NTT)
Hiroto Yamazaki (Tokyo Ohka)
Hiroshi Yamashita (Nuflare Technol.)

ADVISORY
Yoshinobu Aoyagi (Ritsumeikan Univ.)
Kenji Gamo (Emeritus, Osaka Univ.)
Kazuhiro Hane (Tohoku Univ.)
L.R. Harriott (Univ. of Virginia)
Yasuhiro Horiike (Univ. of Tsukuba)
Sunao Ishihara (Univ. of Tokyo)
Dieter Kern (Univ. of Tubingen)
Masanori Komuro (Emeritus, KEK)
Michael Kraft (KU Leuven)
Gerald Lopez (University of Pennsylvania)
Jean-Francois de Marneffe (IMEC)
Shinji Matsui (Emeritus, Univ. of Hyogo)
Suk-Ki Min (Kyung Hee Univ.)
A.R. Neureuther (UC Berkeley)
Stella W. Pang (City Univ. of Hong Kong)
R.F.W. Pease (Stanford Univ.)
B. Robert Llic (NIST)
Kurt Ronse (IMEC)
Michael Roukes (Caltech)
Martha I. Sanchez (LytEn Inc.)
Ryuichi Shimizu (Osaka Univ.)
Shuichi Shoji (Waseda Univ.)
H.I. Smith (MIT)
James Spallas (KLA)
Takuo Sugano (Emeritus, Univ. of Tokyo)
Seiichi Tagawa (Osaka Univ.)
Mikio Takai (Emeritus,Osaka Univ.)
Serge Tedesco (Leti)
Massimo De Vittorio (Istituto Italiano di Tecnologia & Università del Salento)
Stefan Wurm (SEMATECH);

STEERING COMMITTEE
Chair
Masao Nagase (Tokushima Univ.)
Vice Chair
Seiya Kasai (Hokkaido Univ.)
Katsuhiko Nishiguchi (NTT)
Organizing
Takahiro Kozawa (Osaka Univ.)
Toshiyuki Tsuchiya (Kyoto Univ.)
Program
Koji Asakawa (KIOXIA)
Kazuaki Furukawa (Meisei Univ.)
Daiyu Kondo (Fujitsu Labs.)
Seiji Nagahara (Tokyo Electron)
Treasure
Hiroshi Yamashita (Nuflare Technol.)
Sponsor
Hiroto Yamazaki (Tokyo Ohka)
Overseas
Alek Chen (ASML)
Sung Woo Hwang (Samsung SDS)
Jang-Kyoo Shin (Kyungpook Univ.)
Cheng-Yao Lo (Natl. Tsing Hua Univ.)
Hong Yee Low (Singapore Univ. of Technol. and Design)

PROGRAM COMMITTEE
Chair
Seiji Nagahara (Tokyo Electron)
Vice Chair
Kouji Asakawa (KIOXIA)
Daiyu Kondo (Fujitsu Labs.)
Kazuaki Furukawa (Meisei Univ.)
Section Head and Sub Head
Sachiko Kobayashi (Kioxia)
Tetsuo Harada (Univ. of Hyogo)
Makoto Sakakibara (Hitachi)
Hiroshi Yamashita (Nuflare Technol.)
Junichi Yanagisawa (Univ. of Shiga Pref.)
Tomoki Nagai (JSR)
Kazunari Okamoto (Osaka Univ.)
Shohei Chiashi (Univ. of Tokyo)
Kazuhiro Yanagi (Tokyo Metropolitan Univ.)
Yasumitsu Miyata (Tokyo Metropolitan Univ.)
Ryota Negishi (Toyo Univ.)
Jun Tatebayashi (Osaka Univ.)
Fumitaro Ishikawa (Ehime Univ.)
Kouichi Takase (Nihon Univ.)
Shingubara Shoso (Kansai Univ.)
Hirofumi Tanaka (Kyushu Inst. of Technol.)
Takaaki Taniguchi (NIMS)
Takashi Tsuchiya (NIMS)
Jun Kano (Okayama Univ.)
Akito Masuhara (Yamagata Univ.)
Shusaku Nagano (Rikkyo Univ.)
Koji Sugano (Kobe Univ.)
Takayuki Hoshino (Hirosaki Univ.)
Akihiro Miyauchi (Tokyo Medical and Dental)
Jun Taniguchi (Tokyo Univ. of Sci.)
Atsushi Miura (Hokkaido Univ.)
Shinya Kumagai (Meijo Univ.)
Ryo Takigawa (Kyushu Univ.)
Sumito Nagasawa (Shibaura Inst. of Technol.)
Yoshihiro Hasegawa (Hiroshima City Univ.)
Hiroshi Arimoto (AIST) Norifusa Sato (NIMS);